Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2018

6


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN SERT KABUKLU MEYVELER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 2 (iki) Sözleşmeli Mühendis Personel alınacaktır.

I. ARANACAK ŞARTLAR

A)GENEL ŞARTLAR:

Müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak,

4.Türk Ceza Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Erkek adaylar için)

6.Başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

7.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

8.Başvuru yapacak adayların, 2016 yılında yapılmış olan Lisans sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.Genel Şartlar ile Özel Şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca görülen adaylar atanamayacaklardır.

B)ÖZEL ŞARTLAR

1.Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesinin, Bahçe Bitkileri Bölümü veya Bitkisel Üretim/Ziraat Mühendisliği Bölümlerinin Bahçe Bitkileri alt programlarından mezun olmak,

2.Müracaatların sona erdiği tarihten önce Yüksek Lisansını/Doktorasını (Meyvecilik konusunda) tamamlamış olmak,

3.İngilizce Dil Bilgisi seviyesi için YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den son 5 (beş) yıl içerisinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belgeye sahip olmak,

4.Sağlık bakımından arazi şartlarında çalışmasına engel hali bulunmamak,

5.Başvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

6.Ataması yapılan personel 5 (beş) yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

II.BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER

1.Başvurular doğrudan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Cumhuriyet Mah. Müftülük Cad. 148/1 – ADIYAMAN) yapılacaktır.

2.Başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.Başvurular, 09 / 07 / 2018 günü başlayacak ve 20 / 07 / 2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

4.Başvuruda istenecek belgeler;

Dilekçe,

Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı çıktısı kabul edilecektir.) veya üniversite onaylı örneği,

Yüksek Lisans/Doktora diplomasının aslı çıktısı kabul edilecektir) veya üniversite onaylı örneği,

Yüksek lisans/doktora tez kitapçığının aslı

KPSS sonuç belgesi, çıktısı kabul edilecektir)

YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi, çıktısı kabul edilecektir)

Sabıka Kaydı (”Adli sicil kaydı yoktur” ve ”Arşiv sicil kaydı yoktur” ibareleri olmalıdır), çıktısı kabul edilecektir)

Askerlik durumunu bildirir belge, çıktısı kabul edilecektir)

Arazi şartlarında çalışmasına engel hali bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilme durumunda tam teşekküllü hastaneden alınacaktır),

6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),

Güncel SGK Hizmet Dökümü, çıktısı kabul edilecektir.)

Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartlar ile birlikte aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılarak 2(iki) asil aday belirlenecek, diğerleri sırayla yedek listeye alınacaktır.

Sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan kişiler değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sonuçlar son başvuru tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kurumsal web sitesinde duyurulacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Genel şartlar ile özel şartlarda belirtilen niteliklere sahip olmayan veya aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3. bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
http://www.personelalimi2016.com/gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-2018-2/

Leave A Reply

Your email address will not be published.