Taşeron Başvuru Sonuçları Açıklanmaya Devam Ediyor – Hangi Kriterlere Göre Taşeron Sonuçları Açıklanıyor

8


2 Ocak – 11 Ocak 2018 itibarıyla taşeron işçileri için başvuru süreci tamamlandı. Başvuru süreci bitti ama kapsam dışında kalanlar kadar başvuru sonucu olumsuz olanlar da sürekli bize ulaşarak neden başvurusunun kabul edilmediğine dair bilgi istemektedir.

My Memur olarak resmi olmayan hiçbir açıklama veya haberin altına imza atmayız. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile 375 sayılı kanuna eklenen 23’ncü ve 24’ncü maddeler doğrultusunda usul ve esaslar 1 Ocak 2018 resmi gazetede yayımlanmıştı.

Aşağıda yer alan kriterler ve inceleme detaylarına dikkatlice bakılıp, okunursa başvurusu kabul edilmeyen adaylar için önemli soru işaretleri de yanıtlanmış olur. Bu kapsamda başvurusu reddedilenler öncelikle başvuru yaptığı kuruma itirazda bulunmadan önce şartları tam olarak taşıyıp taşımadığına dair aşağıdaki kriterleri dikkatlice incelemesinde fayda vardır.

Taşeron başvuru incelemeleri hangi kriterlere göre yapılıyor? Başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonuna intikal ettirir. Tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı, usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenir.

Esas incelemede, yetkili EKAP kullanıcısı tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek; İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilir. Ayrıca idare kayıtlarından da teyit edilir.

İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.                                                        

Kapsam tarihi! Ancak altisveren internet sayfasında yer almayan hizmet alım ihalelerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ile diğer hizmet alımlarının birlikte yapıldığı hizmet alım ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususu idarelerce değerlendirilir. Bu durumda, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan işçi listesi, altisveren internet sayfasına işyeri sicil numarası girilmek suretiyle kontrol edilir.

Hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılmasına uygunluk! İşçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu işyerinde çalıştığının tespit edilmesi halinde hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılması tanımına uygun istihdam edilip edilmediği değerlendirilerek karar verilir. Tereddüt olması halinde tespit komisyonu tarafından söz konusu hizmet alımının, bu Usul ve Esaslarda belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı detaylı olarak incelenip araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğunun belirlenmesi halinde gerekçeleri tutanak altına alınır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belgeler bu tespitte dikkate alınmaz. Ayrıca, idarelerince 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de bentte aranan çalışma şartını sağlıyor kabul edilir.

İnceleme işlemleri kayıt altına alınıyor! Tespit komisyonu, bütün başvuruların bitmesi beklenmeksizin inceleme işlemine başlar ve ilgililer hakkında ön inceleme ve esas incelemeyi öngörülen süre içerisinde sonuçlandırır. Bu madde kapsamında yapılan işlemler kayıt altına alınarak ayrıca çıktıları ilgili idare tarafından muhafaza edilir.
http://www.mymemur.com.tr/taseron-basvuru-incelemeleri-hangi-kriterlere-gore-yapilmaktadir-94687h.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.